۹۵/۴/۱۱

جمعه

 • دسته سیسیلی ها
  1969 فرانسه
  The Sicilian Clan
  Dir:Henri Verneuil
 • سرزمین آهن24
  21 2010 کره جنوبی
  The Iron King
 • بازگشت شرلوک هلمز 24
  ( مشکل پل تور)
 • پائولت
  2012 فرانسه
  Paulette
  Dir:Jérôme Enrico
 • سه نفر برای کشتن
  1980 فرانسه
  Three Men to Kill
  Dir:Jacques Deray
 • دور افتاده
  2013 آمریکا
  All Is Lost
  Dir:J.C. Chandor
 • 10:30
  نمایش آشپزی
 • سی و سه روز
  1389 ایران
  جمال شورجه
 • 13:15
  نمایش آشپزی
 • بازگشت شرلوک هلمز 24
  ( مشکل پل تور)
 • دور افتاده
  2013 آمریکا
  All Is Lost
  Dir:J.C. Chandor
 • نمایش آشپزی
 • سرزمین آهن25
  21 2010 کره جنوبی
  The Iron King
 • بازگشت شرلوک هلمز 25
  ( محل قدیمی شوسکومب)
 • نمایش آشپزی
 • اسب رویایی
  2005 آمریکا
  Dreamer: Inspired by a True Story
  Dir:John Gatins
 • آلفرد هیچکاک تقدیم میکند
  ( بسته ی سفارشی )
 • خاکستری
  2011 آمریکا
  The Grey
  Dir:Joe Carnahan
 

۹۵/۴/۱۰

پنجشنبه

 • سه نفر برای کشتن
  1980 فرانسه
  Three Men to Kill
  Dir:Jacques Deray
 • سرزمین آهن 23
  2010 کره جنوبی
  The Iron King
 • بازگشت شرلوک هلمز 23
  ( مفقود شدن بانو فرانسیس )
 • حصار ضد خرگوش
  2002 استرالیا
  Rabbit-Proof Fence
  Dir:Phillip Noyce
 • یک پلیس
  1972 فرانسه
  A Cop
  Dir:Jean-Pierre
  Melville
 • دوربین مخفی
  2007 اسپانیا
  Hidden Camera
  Dir:Bryan Goeres
 • 10:30
  نمایش آشپزی
 • حصار ضد خرگوش
  2002 استرالیا
  Rabbit-Proof Fence
  Dir:Phillip Noyce
 • 13:15
  نمایش آشپزی
 • بازگشت شرلوک هلمز 23
  ( مفقود شدن بانو فرانسیس )
 • دوربین مخفی
  2007 اسپانیا
  Hidden Camera
  Dir:Bryan Goeres
 • نمایش آشپزی
 • سرزمین آهن 24
  2010 کره جنوبی
  The Iron King
 • بازگشت شرلوک هلمز 24
  ( مشکل پل تور)
 • نمایش آشپزی
 • پائولت
  2012 فرانسه
  Paulette
  Dir:Jérôme Enrico
 • آلفرد هیچکاک تقدیم میکند
  ( تمرین )
 • دور افتاده
  2013 آمریکا
  All Is Lost
  Dir:J.C. Chandor

۹۵/۴/۸

سه شنبه

 • عقرب
  آمریکا 1973
  Scorpio
  Dir: Michael Winner
 • سرزمین آهن
  21 2010 کره جنوبی
  The Iron King
 • بازگشت شرلوک هلمز 21
  ( نقشه های بروس پارتینگتون
  )
 • بازگشت به خانه
  2012 آلمان
  Die Heimkehr
  Dir:Jo Baier
 • فرمان گمشده
  1966 آمریکا
  Lost Command
  Dir:Mark Robson
 • 22گلوله
  2010 فرانسه
  22 Bullets
  Dir:Richard Berry
 • 10:30
  نمایش آشپزی
 • بازگشت به خانه
  2012 آلمان
  Die Heimkehr
  Dir:Jo Baier
 • 13:15
  نمایش آشپزی
 • بازگشت
  شرلوک هلمز 21 ( نقشه های بروس پارتینگتون )
 • 22گلوله
  2010 فرانسه
  22 Bullets
  Dir:Richard Berry
 • نمایش
  آشپزی
 • سرزمین آهن 22
  2010 کره جنوبی
  The Iron King
 • بازگشت شرلوک هلمز 22
  ( شکارچی باسکرویل )
 • نمایش آشپزی
 • خودخواهی
  2013 انگلستان
  The Selfish Giant
  Dir: Clio
 • آلفرد هیچکاک تقدیم میکند
  ( کشوی خاک گرفته )
 • دوربین مخفی
  2007 اسپانیا
  Hidden Camera
  Dir:Bryan Goeres

۹۵/۴/۷

دوشنبه

 • فرمان گمشده
  1966 آمریکا
  Lost Command
  Dir:Mark Robson
 • سرزمین آهن 20
  2010 کره جنوبی
  The Iron King
 • بازگشت شرلوک هلمز 20
  ( اقامتگاه ویستریا )
 • محاکمه
  2010 آمریکا
  The Trial
  Dir:Gary Wheeler
 • زمانی که دزد بودم
  1965 فرانسه
  Once a Thief
  Dir:Ralph Nelson
 • طبقه سیزدهم
  1999 آلمان
  The Thirteenth Floor
  Dir:Josef Rusnak
 • گودال
  1393 ایران
  رضا ابوفاضلی
 • ستارگان خاک
  1373 ایران
  عزیزا.. حمیدنژاد
 • سرزمین آهن 20
  2010 کره جنوبی
  The Iron King
 • بازگشت شرلوک هلمز 20
  ( اقامتگاه ویستریا )
 • طبقه سیزدهم
  1999 آلمان
  The Thirteenth Floor
  Dir:Josef Rusnak
 • نمایش آشپزی
 • دهلیز
  1391 ایران
  بهروز شعیبی
 • سرزمین آهن 21
  2010 کره جنوبی
  The Iron King
 • بازگشت شرلوک هلمز 21
  ( نقشه های بروس پارتینگتون )
 • بازگشت به خانه
  2012 آلمان
  Die Heimkehr
  Dir:Jo Baier
 • آلفرد هیچکاک تقدیم میکند
  ( صندلی اعتراف )
 • 22گلوله
  2010 فرانسه
  22 Bullets
  Dir:Richard Berry

۹۵/۴/۶

یکشنبه

 • زمانی که دزد بودم
  1965 فرانسه
  Once a Thief
  Dir:Ralph Nelson
 • سرزمین آهن 19
  2010 کره جنوبی
  The Iron King
 • بازگشت شرلوک هلمز 19
  ( سپید پیشانی )
 • کارت پستال
  2010 ژاپن
  Postcard
  Dir:Kaneto Shindo
 • سانشوی مباشر
  ژاپن 1954
  Sansho the Bailiff
  Dir: Kenji Mizoguchi
 • سه روز بعد
  2010 آمریکا
  The Next Three Days
  Dir:Paul Haggis
 • زندگی شرافت مندانه
  1393 ایران
  محمود معظمی
 • کارت پستال
  2010 ژاپن
  Postcard
  Dir:Kaneto Shindo
 • سرزمین آهن 19
  2010 کره جنوبی
  The Iron King
 • بازگشت شرلوک هلمز 19
  ( سپید پیشانی )
 • سه روز بعد
  2010 آمریکا
  The Next Three Days
  Dir:Paul Haggis
 • نمایش آشپزی
 • آخرین خواب بارانی
  1390 ایران
  ابوالفضل عطار
 • سرزمین آهن 20
  2010 کره جنوبی
  The Iron King
 • بازگشت شرلوک هلمز 20
  ( اقامتگاه ویستریا )
 • محاکمه
  2010 آمریکا
  The Trial
  Dir:Gary Wheeler
 • آلفرد هیچکاک تقدیم میکند
  ( مجسمه ی مومی )
 • طبقه سیزدهم
  1999 آلمان
  The Thirteenth Floor
  Dir:Josef Rusnak

۹۵/۴/۵

شنبه

 • سانشوی مباشر
  ژاپن 1954
  Sansho the Bailiff
  Dir: Kenji Mizoguchi
 • سه نفر برای کشتن

  1980 فرانسه
  Three Men to Kill Dir:Jacques Deray
 • سرزمین آهن 18
  2010 کره جنوبی
  The Iron King
 • بازگشت شرلوک هلمز 18
  ( انجمن مو قرمزها )
 • نور آتش
  1997 انگلستان
  Firelight
  Dir:William Nicholson
 • خشم
  1936 آمریکا
  Fury
  Dir:Fritz Lang
 • دیواره شمالی
  2008 آلمان
  North Face
  Dir:Philipp Stölzl
 • خاطره ی سپید
  1393 ایران
  داریوش یاری
 • نور آتش
  1997 انگلستان
  Firelight
  Dir:William Nicholson
 • سرزمین آهن 18
  2010 کره جنوبی
  The Iron King
 • بازگشت شرلوک هلمز 18
  ( انجمن مو قرمزها )
 • دیواره شمالی
  2008 آلمان
  North Face
  Dir:Philipp Stölzl
 • نمایش آشپزی
 • سرزمین آهن 19
  2010 کره جنوبی
  The Iron King
 • بازگشت شرلوک هلمز 19
  ( سپید پیشانی )
 • کارت پستال
  2010 ژاپن
  Postcard
  Dir:Kaneto Shindo
 • آلفرد هیچکاک تقدیم میکند
  ( خسیس خسیسه )
 • سه روز بعد
  2010 آمریکا
  The Next Three Days
  Dir:Paul Haggis

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 04:30
 • 05:30
 • 07:00
 • 09:00
 • 10:30
 • 11:30
 • 13:30
 • 14:30
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 19:30
 • 20:45
 • 21:00
 • 22:30
 • 23:00