۹۵/۳/۱۴

جمعه

 • حفره
  1960 فرانسه
  The Hole
  Dir:Jacques Becker
 • خطر از دست دادن تو
  1997 آمریکا
  First Do No Harm
  Dir:Jim Abrahams
 • سرزمین بادها 17
  2009 کره جنوبی
  The Kingdom of the Winds
 • قوش
  1969 انگلستان
  Kes
  Dir:Ken Loach
 • کشتی یاماتو
  2005 ژاپن
  Yamato
  Dir:Jun'ya Satô
 • آلفرد هیچکاک تقدیم میکند ( شنبه ی نمناک)
 • آن سفر کرده
  1387 ایران
  مصطفی صفاری
 • سرزمین بادها 17
  2009 کره جنوبی
  The Kingdom of the Winds
 • آلفرد هیچکاک تقدیم میکند ( شنبه ی نمناک)
 • سایه من
  1966 هند
  Mera Saaya
  Dir:Raj Khosla
 • مزار شریف
  1393 ایران
  عبدالحسن برزيده
 • سرزمین بادها 18
  2009 کره جنوبی
  The Kingdom of the Winds
 • رودخانه خاطرات
  1992 آمریکا
  A River Runs Through It
  Dir:Robert Redford
 • آلفرد هیچکاک تقدیم میکند (توبی )
 • جدال در تاریکی
  2014 هنگ کنگ
  Dir:Chi-kin Kwok
 

۹۵/۳/۱۳

پنجشنبه

 • قوش
  1969 انگلستان
  Kes
  Dir:Ken Loach
 • خطر از دست دادن تو
  1997 آمریکا
  First Do No Harm
  Dir:Jim Abrahams
 • سرزمین بادها 16
  2009 کره جنوبی
  The Kingdom of the Winds
 • گرگ نمای لندن
  1946 آمریکا
  She-Wolf of London
  Dir:Jean Yarbrough
 • کلت 45
  2014 فرانسه
  Colt 45
  Dir:Fabrice Du Welz
 • آلفرد هیچکاک تقدیم میکند ( چاپلوس)
 • خطر از دست دادن تو
  1997 آمریکا
  First Do No Harm
  Dir:Jim Abrahams
 • سرزمین بادها 16
  2009 کره جنوبی
  The Kingdom of the Winds
 • آلفرد هیچکاک تقدیم میکند ( چاپلوس)
 • کلت 45
  2014 فرانسه
  Colt 45
  Dir:Fabrice Du Welz
 • گرگ نمای لندن
  1946 آمریکا
  She-Wolf of London
  Dir:Jean Yarbrough
 • سرزمین بادها 17
  2009 کره جنوبی
  The Kingdom of the Winds
 • کشتی یاماتو
  2005 ژاپن
  Yamato
  Dir:Jun'ya Satô
 • آلفرد هیچکاک تقدیم میکند ( شنبه ی نمناک)
 • پاییز سرافیم
  2006 آمریکا
  Seraphim Falls
  Dir:David Von Ancken

۹۵/۳/۱۲

چهارشنبه

 • گرگ نمای لندن
  1946 آمریکا
  She-Wolf of London
  Dir:Jean Yarbrough
 • آنسوی زندگی
  فرانسه 2008
  De l'autre côté du lit
  Dir:Pascale Pouzadoux
 • سرزمین بادها 15
  2009 کره جنوبی
  The Kingdom of the Winds
 • چراغ گاز
  1944 آمریکا
  Gaslight
  Dir:George Cukor
 • جسارت
  2003 آمریکا
  Confidence
  Dir:James Foley
 • آلفرد هیچکاک تقدیم میکند ( آقای اپلبی )
 • آنسوی زندگی
  فرانسه 2008
  De l'autre côté du lit
  Dir:Pascale Pouzadoux
 • سرزمین بادها 15
  2009 کره جنوبی
  The Kingdom of the Winds
 • آلفرد هیچکاک تقدیم میکند ( آقای اپلبی )
 • جسارت
  2003 آمریکا
  Confidence
  Dir:James Foley
 • چراغ گاز
  1944 آمریکا
  Gaslight
  Dir:George Cukor
 • سرزمین بادها 16
  2009 کره جنوبی
  The Kingdom of the Winds
 • آلفرد هیچکاک تقدیم میکند ( چاپلوس)
 • خطر از دست دادن تو
  1997 آمریکا
  First Do No Harm
  Dir:Jim Abrahams
 • کلت 45
  2014 فرانسه
  Colt 45
  Dir:Fabrice Du Welz

۹۵/۳/۱۱

سه شنبه

 • چراغ گاز
  1944 آمریکا
  Gaslight
  Dir:George Cukor
 • مزرعه فمیا
  1997 آمریکا
  True Women
  Dir:Karen Arthur
 • سرزمین بادها 14
  2009 کره جنوبی
  The Kingdom of the Winds
 • بیلی باد
  1962 انگلستان
  Billy Budd
  Dir:Peter Ustinov
 • ربوده شده
  2005 انگلستان
  Kidnapped
  Dir:Brendan Maher
 • آلفرد هیچکاک تقدیم میکند (آگهی استخدام)
 • مزرعه فمیا
  1997 آمریکا
  True Women
  Dir:Karen Arthur
 • سرزمین بادها 14
  2009 کره جنوبی
  The Kingdom of the Winds
 • آلفرد هیچکاک تقدیم میکند (آگهی استخدام)
 • ربوده شده
  2005 انگلستان
  Kidnapped
  Dir:Brendan Maher
 • بیلی باد
  1962 انگلستان
  Billy Budd
  Dir:Peter Ustinov
 • سرزمین بادها 15
  2009 کره جنوبی
  The Kingdom of the Winds
 • آنسوی زندگی
  فرانسه 2008
  De l'autre côté du lit
  Dir:Pascale Pouzadoux
 • آلفرد هیچکاک تقدیم میکند ( آقای اپلبی )
 • جسارت
  2003 آمریکا
  Confidence
  Dir:James Foley

۹۵/۳/۹

یکشنبه

 • هملت
  1964 روسیه
  Hamlet
  Dir:Grigori Kozintsev
 • سلطان رویا ها
  2007 آمریکا
  King of California
  Dir:Mike Cahill
 • سرزمین بادها 12
  2009 کره جنوبی
  The Kingdom of the Winds
 • شاه لیر
  1971 روسیه
  King Lear
  Dir:Grigori Kozintsev
 • انفجار عظیم
  کره جنوبی 2007
  Big Bang
  Dir: Park Jeong-Woo
 • آلفرد هیچکاک تقدیم میکند (بازگشت برای سال نو)
 • سلطان رویا ها
  2007 آمریکا
  King of California
  Dir:Mike Cahill
 • سرزمین بادها 12
  2009 کره جنوبی
  The Kingdom of the Winds
 • آلفرد هیچکاک تقدیم میکند (بازگشت برای سال نو)
 • انفجار عظیم
  کره جنوبی 2007
  Big Bang
  Dir: Park Jeong-Woo
 • شاه لیر
  1971 روسیه
  King Lear
  Dir:Grigori Kozintsev
 • سرزمین بادها 13
  2009 کره جنوبی
  The Kingdom of the Winds
 • عملیات جنگل
  2010 آمریکا
  Furry Vengeance
  Dir:Roger Kumble
 • آلفرد هیچکاک تقدیم میکند ( قتل بی نقص )
 • قطار پول
  1995 آمریکا
  Money Train
  Dir:Joseph Ruben

۹۵/۳/۸

شنبه

 • شاه لیر
  1971 روسیه
  King Lear
  Dir:Grigori Kozintsev
 • شفق قطبی
  2005 آمریکا
  Aurora Borealis
  Dir: James Burke
 • سرزمین بادها 11
  2009 کره جنوبی
  The Kingdom of the Winds
 • التهاب
  1949 آمریکا
  White Heat
  Dir:Raoul Walsh
 • پرونده های پر خطر
  2014 آمریکا
  Not Safe for Work
  Dir: Joe Johnston
 • آلفرد هیچکاک تقدیم میکند ( خواهر بزرگتر )
 • شفق قطبی
  2005 آمریکا
  Aurora Borealis
  Dir: James Burke
 • سرزمین بادها 11
  2009 کره جنوبی
  The Kingdom of the Winds
 • آلفرد هیچکاک تقدیم میکند ( خواهر بزرگتر )
 • پرونده های پر خطر
  2014 آمریکا
  Not Safe for Work
  Dir: Joe Johnston
 • التهاب
  1949 آمریکا
  White Heat
  Dir:Raoul Walsh
 • سرزمین بادها 12
  2009 کره جنوبی
  The Kingdom of the Winds
 • سلطان رویا ها
  2007 آمریکا
  King of California
  Dir:Mike Cahill
 • آلفرد هیچکاک تقدیم میکند (بازگشت برای سال نو)
 • انفجار عظیم
  کره جنوبی 2007
  Big Bang
  Dir: Park Jeong-Woo

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 05:00
 • 07:00
 • 09:00
 • 10:30
 • 11:00
 • 13:00
 • 14:30
 • 15:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:00
 • 22:30
 • 23:00