۹۵/۹/۱۹

جمعه

 

۹۵/۹/۱۸

پنجشنبه

۹۵/۹/۱۷

چهارشنبه

۹۵/۹/۱۶

سه شنبه

 • تبانی
  1970 آمریکا
  Sometimes a Great Notion
  Dir:Paul Newman
 • کسی ما را می بیند
 • پوآرو 2
  ماجرای آشپز گمشده
 • ویکی در سفر بزرگ
  2011 آلمان
  Wickie en de schat van de goden
  Dir: Christian Ditter
 • زمان روراستی
  1978آمریکا
  Straight Time
  Dir:Ulu Grosbard
 • مستقیم به ماه
  2010 انگلستان
  The First Men in the Moon
  Dir:Damon Thomas
 • رویای فرمانروای بزرگ
  49
  2012 کره جنوبی
  The King's Dream
 • ویکی در سفر بزرگ
  2011 آلمان
  Wickie en de schat van de goden
  Dir: Christian Ditter
 • پوآرو 2
  ماجرای آشپز گمشده
 • رویای فرمانروای بزرگ
  49
  2012 کره جنوبی
  The King's Dream
 • مستقیم به ماه
  2010 انگلستان
  The First Men in the Moon
  Dir:Damon Thomas
 • نمایش آشپزی
 • فرار
  2012 آمریکا
  Escape
  Dir:Paul Emami
 • پوآرو 3
  ماجرای آشپز گمشده
 • رویای فرمانروای بزرگ
  50
  2012 کره جنوبی
  The King's Dream
 • عمارت آقای تانر
  2010 فرانسه
  En chantier, monsieur Tanner!
  Dir:Stefan Liberski
 • طوفان سفید
  2013 چین
  The White Storm
  Dir:Benny Chan

۹۵/۹/۱۴

یکشنبه

 • رولر کاستر
  1977 آمریکا
  Rollercoaster
  Dir:James Goldstone
 • بازی
 • انتقام 5
  Vendetta
  1995
 • ملکه 3
  1993 آمریکا
  Queen
 • شالاکو
  1968 دانمارک
  Shalako
  Dir:Edward Dmytryk
 • همه مردان رئیس جمهور
  1976 آمریکا
  All the President's Men
 • رویای فرمانروای بزرگ
  47
  2012 کره جنوبی
  The King's Dream
 • ملکه 3
  1993 آمریکا
  Queen
 • انتقام 5
  Vendetta
  1995
 • رویای فرمانروای بزرگ
  47
  2012 کره جنوبی
  The King's Dream
 • شالاکو
  1968 دانمارک
  Shalako
  Dir:Edward Dmytryk
 • نمایش آشپزی
 • همه مردان رئیس جمهور
  1976 آمریکا
  All the President's Men
 • پوآرو 1
  ماجرای آشپز گمشده
 • رویای فرمانروای بزرگ
  48
  2012 کره جنوبی
  The King's Dream
 • ویکی و مردان پر زور
  2009 آلمان
  Vicky the Viking
  Dir:Michael Herbig
 • ایستگاه فروتول
  2013 آمریکا
  Fruitvale Station
  Dir:Ryan Coogler

۹۵/۹/۱۳

شنبه

 • شالاکو
  1968 دانمارک
  Shalako
  Dir:Edward Dmytryk
 • مرخصی اجباری
 • انتقام 4
  Vendetta
  1995
 • ملکه 2
  1993 آمریکا
  Queen
 • اجبار
  1959 آمریکا
  Compulsion
  Dir:Richard Fleischer
 • زره پوش
  2009 آمریکا
  Armored
  Dir:Nimrod Antal
 • رویای فرمانروای بزرگ
  46
  2012 کره جنوبی
  The King's Dream
 • ملکه 2
  1993 آمریکا
  Queen
 • انتقام 4
  Vendetta
  1995
 • رویای فرمانروای بزرگ
  46
  2012 کره جنوبی
  The King's Dream
 • اجبار
  1959 آمریکا
  Compulsion
  Dir:Richard Fleischer
 • زره پوش
  2009 آمریکا
  Armored
  Dir:Nimrod Antal
 • نمایش آشپزی
 • انتقام 5
  Vendetta
  1995
 • رویای فرمانروای بزرگ
  47
  2012 کره جنوبی
  The King's Dream
 • ملکه 3
  1993 آمریکا
  Queen
 • همه مردان رئیس جمهور
  1976 آمریکا
  All the President's Men

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 04:00
 • 05:00
 • 07:00
 • 09:00
 • 10:00
 • 11:00
 • 13:30
 • 14:30
 • 15:30
 • 17:00
 • 17:15
 • 19:00
 • 20:00
 • 21:00
 • 23:00