۹۹/۷/۳

پنجشنبه

 • ریش قرمز
  1965 ژاپن
  Red Beard
  Dir:Akira Kurosawa
 • دستمزد
  1368 ایران
  مجيد جوانمرد
 • مغازه عتیقه فروشی
  2007 ایرلند
  The Old Curiosity Shop
 • من یک فراری از یک گروه زنجیری هستم
  1932 آمریکا
  I Am a Fugitive from a Chain Gang
 • دستمزد
  1368 ایران
  مجيد جوانمرد
 • عکس های هالیس وود
  2007 آمریکا
  Pictures of Hollis Woods
 • شجاع دل
  1995 آمریکا
  Braveheart
  Dir:Mel Gibson
 • سما در آتش
  1390 ایران
  فریدالدین نیکجو
 • درست شبیه پدرم
  1995 آمریکا
  just like dad
 • جایی در قلب من
  1984 آمریکا
  Places in the Heart
 • آسمان و زمین
  1990 ژاپن
  Heaven and Earth
  Dir:Haruki Kadokawa
 • کمینگاه
  1366 ایران
 • روز بعد از حادثه
  2013 آمریکا
  Cold Comes the Night
  Dir:Tze Chun

۹۹/۷/۲

چهارشنبه

 • من یک فراری از یک گروه زنجیری هستم
  1932 آمریکا
  I Am a Fugitive from a Chain Gang
 • حماسه مجنون
  1371 ایران
  جمال شورجه
 • تروا
  2004 آمریکا
  Troy
  Dir:Wolfgang Petersen
 • مجارها
  1978 مجارستان
  Hungarians
 • حماسه مجنون
  1371 ایران
  جمال شورجه
 • عکس خانوادگی
  2018 فرانسه
  Photo de famille
 • تروا
  2004 آمریکا
  Troy
  Dir:Wolfgang Petersen
 • ساعت 25
  1381 ایران
  مسعود آب پرور
 • زندگی، دروغ، فوتبال
  2008
  Amore, bugie & calcetto
 • عکس خانوادگی
  2018 فرانسه
  Photo de famille
 • شجاع دل
  1995 آمریکا
  Braveheart
  Dir:Mel Gibson
 • دستمزد
  1368 ایران
  مجيد جوانمرد
 • لایه های پنهان
  2000 آمریکا
  What Lies Beneath
  Dir:Robert Zemeckis

۹۹/۷/۱

سه شنبه

 • مجارها
  1978 مجارستان
  Hungarians
 • دکل
  1374 ایران
  عبدالحسن برزيده
 • در مسیر تندباد
  1367 ایران
  مسعود جعفري
 • ترن
  1964 فرانسه
  The Train
 • دکل
  1374 ایران
  عبدالحسن برزيده
 • قتل از فاصله نزدیک
  2010 فرانسه
  Point Blank
  Dir:Fred Cavayé
 • در مسیر تندباد
  1367 ایران
  مسعود جعفري
 • نخل های سربی
  1391 ایران
  شهرام باباپور
 • مغازه عتیقه فروشی
  2007 ایرلند
  The Old Curiosity Shop
 • قتل از فاصله نزدیک
  2010 فرانسه
  Point Blank
  Dir:Fred Cavayé
 • تروا
  2004 آمریکا
  Troy
  Dir:Wolfgang Petersen
 • حماسه مجنون
  1371 ایران
  جمال شورجه
 • عکس خانوادگی
  2018 فرانسه
  Photo de famille

۹۹/۶/۳۱

دوشنبه

 • ترن
  1964 فرانسه
  The Train
 • آخرین مرحله
  1374 ایران
  محسن محسني نسب
 • دوازده سال بردگی
  2013 آمریکا
  12 Years a Slave
  Dir:Steve McQueen
 • مرد خشمگین
  1979 کانادا
  L'homme en colere
  Dir:Claude Pinoteau
 • دریل بیت تیلور
  2008 آمریکا
  Drillbit Taylor
 • بخشش
  2018 ایتالیا
  Forgive Us Our Debts
 • دوازده سال بردگی
  2013 آمریکا
  12 Years a Slave
  Dir:Steve McQueen
 • شوق پرواز
  1390 ایران
  یدا.. صمدی
 • رئیس پلیس آهنین
  2012 ایتالیا
  Cesare Mori - Il prefetto di ferro
 • بخشش
  2018 ایتالیا
  Forgive Us Our Debts
 • در مسیر تندباد
  1367 ایران
  مسعود جعفري
 • دکل
  1374 ایران
  عبدالحسن برزيده
 • قتل از فاصله نزدیک
  2010 فرانسه
  Point Blank
  Dir:Fred Cavayé

۹۹/۶/۳۰

یکشنبه

 • مرد خشمگین
  1979 کانادا
  L'homme en colere
  Dir:Claude Pinoteau
 • سیب سرخ حوا
  1377 ایران
  سعيد اسدی
 • اسپارتاکوس
  1960 آمریکا
  Spartacus
  Dir:Stanley Kubrick
 • آنچه می آید
  1936 انگلستان
  Things to Come
 • سیب سرخ حوا
  1377 ایران
  سعيد اسدی
 • دیوار بزرگ
  2016 آمریکا - چین
  The Great Wall
 • اسپارتاکوس
  1960 آمریکا
  Spartacus
  Dir:Stanley Kubrick
 • جاسم به جبهه می رود
  1398 ایران
  مسعود تكاور
 • خانواده موروثی
  2011 آلمان
  Die geerbte Familie
  Dir:Christine Kabisch
 • دیوار بزرگ
  2016 آمریکا - چین
  The Great Wall
 • دوازده سال بردگی
  2013 آمریکا
  12 Years a Slave
  Dir:Steve McQueen
 • آخرین مرحله
  1374 ایران
  محسن محسني نسب
 • بخشش
  2018 ایتالیا
  Forgive Us Our Debts

۹۹/۶/۲۹

شنبه

 • آنچه می آید
  1936 انگلستان
  Things to Come
 • لئون
  1994 فرانسه
  Léon
  Dir:Luc Besson
 • عشق پر دردسر
  1968 آمریکا
  The Love Bug
 • این گروه خشن
  1969 آمریکا
  The Wild Bunch
  Dir:Sam Peckinpah
 • لئون
  1994 فرانسه
  Léon
  Dir:Luc Besson
 • دره روشنایی
  2007 آمریکا
  The Valley of Light
  Dir: Brent Shields
 • عشق پر دردسر
  1968 آمریکا
  The Love Bug
 • خانه پلاک ندارد
  1395 ایران
  مهدی ناظریان
 • وقتی آسمان فرو می ریزد
  2000 ایرلند
  When the Sky Falls
 • دره روشنایی
  2007 آمریکا
  The Valley of Light
  Dir: Brent Shields
 • اسپارتاکوس
  1960 آمریکا
  Spartacus
  Dir:Stanley Kubrick
 • سیب سرخ حوا
  1377 ایران
  سعيد اسدی
 • دیوار بزرگ
  2016 آمریکا - چین
  The Great Wall

ساعات پخش

 • 01:00
 • 03:00
 • 04:30
 • 06:00
 • 08:00
 • 09:30
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:00
 • 23:00