شبکه نمایش و پخش آثار منتخب سینمای ایرلند در قالب "سینمای ملل "


 شبکه نمایش در قالب بخش سینمای ملل با پخش هفت فیلم سینمایی که از ۱دی ماه هر روز ساعت ۱۹ پخش خواهد شد به بررسی سینمای ایرلند می پردازد.

آخرین فیلم ها