کدامیک از فیلم های آدام سندلر که هفته گذشته از شبکه نمایش پخش شد را بیشتر می پسندید؟

قصه های شبانه
بابای خوب
آقای دیدز
بر من حکمرانی کن
پنجاه قرار اول
کلیک
اسپانگلیش