کدامیک از فیلمهایی که هفته گذشته از جیسون استاتهام از شبکه نمایش پخش شد را بیشتر می پسندید؟

دستبرد به بانک 2008 انگلستان - The Bank Job
بی نظمی 2005 کانادا و آمریکا - Chaos
مسابقه مرگ 2008 آمریکا - Death Race
محاصره قلعه 2007 آلمان - In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale
ماشین باهوش 2001 انگلستان - Mean Machine
امن 2012 آمریکا - Safe
مکانیک 2011 آمریکا - The Mechanic